Lärogrund

Lärogrund

1. Skrifterna

Vi tror att de 66 böckerna i Gamla och Nya testamentet är muntligt inspirerade av Gud och utan fel i de ursprungliga manuskripten. Böckerna är den högsta och slutgiltiga auktoriteten i tron och i livet. Genom Guds försyn har Skriften bevarats. (Ps 19:07, 2 Tim 3:16-17, 2 Pet 1:19-21).

2. Gud

Vi tror på en evig Gud, evigt existerande i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Anden, avgränsade i person och funktion, men alla har samma natur, fullkomligheter och attribut, och alla är värda exakt samma dyrkan, förtroende och lydnad (2 Mos 20:2-3, Matt 28:19, 1 Kor 8:6).

3. Gud Fadern

Vi tror att Gud, Fadern, den första personen i Treenigheten, befaller och omhändertar allt enligt sitt eget syfte och sin nåd (Ps 145:8-9, 1 Kor 8:6). Han är Skaparen av alla ting (1 Mos 1:1-31, Ef 3:9). Han är den enda absoluta och allsmäktiga härskaren i universum, suverän i skapelsen, förseende och återlösande (Ps 103:19, Rom 11:36).

4. Gud Sonen

Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son. Han har funnits i all evighet, han är avlad av den helige Anden och född av jungfru Maria. Han är sann Gud och sann människa. Vi tror att han göt sitt blod på Golgata kors som en ställföreträdande ersättare, begravdes, återuppstod i det kroppsliga och steg upp till Fadern enligt Skrifterna (Joh 1:1,14, Luk 1:35, Jes 7:14, Gal 4:4, 1 Kor 15:3).

5. Gud den Helige Ande

Vi tror att den Helige Anden är den tredje personen i Treenigheten, sann Gud, samexisterande med Fadern och Sonen. Den helige Anden är huvudaktören i förnyelsen, i påvisandet av synd och i tröstandet av den troende. Samtidigt med förnyelsen, döper den Helige Anden den troende in i Kristi kropp. Det är ett privilegium och en plikt för alla de frälsta att vara fyllda med Anden. Vi tror att Gud är suverän i utgivningen av andliga gåvor till varje troende. Gud använder unikt evangelister, pastorer och lärare för att utrusta troende i församlingen så att de kan utföra arbetet i ämbetet.

Vi tror att Gud, den Helige Anden, är suverän i utgjutelsen av Hans gåvor för perfektionen av de heliga idag. Tungotal, tecken och mirakel i församlingens begynnelse var till för att visa på och bevisa äktheten av apostlarna som uppenbarare av guddomlig sanning och var aldrig menade att vara karakteristiska drag i den troendes liv.

Även om den slutliga befrielsen från sjukdom eller död i kroppen, fullbordandet av vår frälsning, väntar i uppståndelsen, väljer Gud ofta att besvara de troendes böner för fysiskt helande. (Matt 28:19, Joh 16:7-11, Apg 5:3,4, Rom 8:9, 1 Kor 12:12-14, Ef 1:17,18, 5:18; Rom 12:3-8, 1 Kor 12:4-11, 28, Ef 4:7-12, 1 Kor 1:22; 13:08, 14:21,22).

6. Skapelsen

Vi tror att det i början behagade Gud Fadern, Sonen och den helige Anden, att skapa eller göra världen och alla ting i den, både synliga och osynliga, under loppet av sex dagar, och allt mycket bra, för att manifestera härligheten av Hans eviga makt, visdom och godhet. När Gud hade gjort alla andra varelser, skapade han människan, man och kvinna, med resonemang och odödliga själar, vilket gör dem lämpliga att leva livet för Honom som de skapades till. Gjord i Guds avbild, i kunskap, rättfärdighet och sann helighet, har människan Guds lag skriven i sitt hjärta och makten att uppfylla den, men lever ändå i möjlighet av överträdelse, överlåtna till den egna fria viljan vilken var föremål för förändring. (Joh 1:2, 3, Heb 1:2; Job 26:13, Rom 1:20; Kol 1:16; 1 Mos 1:31, 1 Mos 1:27, 1 Mos 2:7, Pred 7:29; 1 Mos 1:26, Rom 2:14, 15; 1 Mos 3:6).

7. Människan

Vi tror att människan skapades till Guds avbild, att han genom synden ådragit sig fysisk död och andlig död vilket är separation från Gud, och att alla människor är helt fördärvade, födda med en syndig natur och är syndare i tankar, ord och gärning (1 Mos 1:26-27, 3:1-6, Rom 3:10-13, 23; 5:12, 19, Jer 17:9). Vi tror att i Adams synd av olydnad mot Guds uppenbarade vilja och Guds ord, förlorade människan sin oskuld och orsakade andlig och fysisk död, kom att omfattas av Guds vrede, och blev i sin natur korrupta och helt oförmögna att välja eller göra det som är godtagbart inför Gud utom genom Guds nåd. Utan förmågan att återupprätta sig själv är människan hopplöst förlorad. Människans frälsning är därmed helt av Guds nåd genom vår Herre Jesus Kristus försoningsverk (1 Mos 2:16-17, 3:1-19, Joh 3:36, Rom 3:23, 6:23, 1 Kor 2:14 , Ef 2:1-3, 1 Tim 2:13-14, 1 Joh 1:8).

8. Frälsning

Vi tror att frälsningen är helt av Gud genom nåd på grunden av försoningen i Jesus Kristus, värdet av Hans utgjutna blod, och inte på grunden av mänskliga meriter eller gärningar (Joh 1:12-13, Ef 1:7; 2:8-10; Fil 3: 9, 1 Pet 1:18-19).

9. Utkorelse

Vi tror att valet är Guds handling genom vilken, före världens skapelse, han i Kristus valde dem han nådigt återskapar, frälser och helgar (Rom 8:28-30, Ef 1:4-11, 2 Tess 2:13, 2 Tim 2:10, 1 Petr 1:1-2). Vi lär att suveräna val inte motsäger eller förnekar ansvaret hos människor till omvändelse och att lita på Kristus som Frälsare och Herre (Hes 18:23, 32, 33:11, Joh 3:18-19, 36; 5:40, Rom 9 :22-23, 2 Tess 2:10-12, Upp 22:17). Men eftersom suverän nåd omfattar sättet att ta emot frälsningens gåva liksom gåvan i sig, kommer suveräna val att resultera i det Gud bestämmer. Alla som Fadern kallar till sig själv kommer i tro, och alla som kommer i tro kommer Fadren att få. (Joh 6:37-40, 44, Apg 13:48; Jak 4:8).

10. Pånyttfödelse

Vi tror att pånyttfödelse är ett övernaturligt verk av den helige Anden, genom vilken den gudomliga naturen och gudomliga liv skänks (Joh 3:3-7, Tit 3:5). Den är omedelbar och sker enbart genom kraften av den Helige Anden genom sitt redskap, Guds Ord (Joh 5:24, Rom 10:17) när den ångerfulle syndaren, som möjliggörs av den Helige Anden, svarar i tro till frälsningens gudomliga tillhandahållande. Äkta förnyelse manifesteras genom frukter värdiga av omvändelse och visas i rättfärdiga attityder och beteenden. Goda gärningar är det rätta beviset och frukten av förnyelse. Denna lydnad gör att den troende blir alltmer i överensstämmelse med bilden av vår Herre Jesus Kristus (2 Kor 3:01, 1 Kor 6:19-20, Ef 2:10).

11. Evig säkerhet

Vi tror att frälsningen inte bara är en gåva från Herren, utan den upprätthålls också av Herren. Den Helige Anden bor permanent hos den troende och innesluter denne i frälsningen i evighet. Eftersom frälsningen är helt beroende av Herren, oberoende av människans gärningar, tror vi att den troende skall behållas av Guds kraft genom tron till evig frälsning. Denna säkerhet ger inte på något sätt de som bekänner Kristus en licens för att synda. Det är vår övertygelse att alla som är bevarade genom Guds eviga makt bör och kommer att eftersträva helighet (Joh 6:39, 10:28, 14:16-17, Rom 6:22, 8:35-39, 1 Kor 2:9 -14, 2 Kor 7:01, Ef 1:04, 1:13, 2:8,9, 1 Petr 1:5; Jud 24,25).

12. Separation

Vi tror att alla frälsta bör leva på ett sådant sätt som inte vanärar deras Frälsare och Herre. Vi tror att Gud befallt separation från allt religiöst avfall, alla världsliga och syndiga nöjen, utövningar och förbund.

Vi tror på separation av kyrka och stat.

Vi tror att vi är fria att ha andlig gemenskap med alla troende i Kristus, men att vi inte bör samarbeta i andligt arbete med någon ekumenisk strävan, ny-ortodoxi, eller något sådant arbete som kompromissar med Bibelns sanning. (Matt 22:21, 2 Kor 6:14-17, Rom 16:17, 2 Tess 3:06, 1 Tim 6:3-5, 2 Tim 3:1-5).

13. Äktenskap

Vi tror att äktenskapet är ett förbund inför Gud mellan en man och en kvinna i enlighet med Bibeln, enligt Guds plan (Mos 2:23-24; Mal 2:15, Matt 19:5,6; 1 Kor 7:1-5, Mark 10:6-9).

Det bibliska äktenskapet är Guds bestämmelse för mänskligheten för att bevara och skydda samhället och förse en säker miljö för familjen. Alla sexuella eller intima relationer utanför äktenskapet är synd inför Gud och kräver omvändelse. De olagliga relationerna inkluderar otukt (sex med en partner innan äktenskap), otrohet (sexuellt umgänge med någon annan än din make/maka), polygami, homosexualitet, lesbiskhet, pedofili, incest och tidelag (Rom 1:24-27, 1 Kor 6:09, 18, Ef 5:03, Kol 3:05, 1 Tess 4:3-7, 1 Kor 5:01, 3 Mos 18:6-18).

Vi tror att ett sunt äktenskap ärar Gud och är tomt på världsligt inflytande, bland annat pornografi och världsliga metoder som förstör skönheten i den relation som Gud har avsett. (Heb 13:4, Ef 5:22-33).

14. Församlingen

Vi tror att församlingen, som är Kristi kropp, är den andliga organism bestående av alla pånyttfödda troende i denna nyatestamentliga ålder (Ef 1:22-23, 1 Kor 12:13).

Vi tror att syftet med församlingen är att förhärliga Gud (Ef 3:21) genom att den bygger upp sig själv i tron (Ef 4:13-16), genom undervisning i Ordet (2 Tim 2:2, 15, 3: 16,17), genom gemenskap (Apg 2:47, 1 Joh 1:3), genom att hålla förordningarna (Luk 22:19, Apg 2:38-42) och genom att föra fram och kommunicera evangeliet till hela världen (Matt 28:19, Apg 1:08, 2:42).

Vi tror att det är Guds plan att arbeta genom den lokala församlingen i denna tidsålder. En biblisk församling är en organiserad kropp av troende, döpta genom nedsänkning efter en trovärdig bekännelse av tro på Jesus Kristus, självstyrande och oberoende av utomstående ledarskap, sammanbunden för andlig tjänst, tillbedjan, uppbyggelse, iakttagande av dopet och nattvarden, och uppfyllandet av missionsbefallningen (Apg 2:41-47, Ef 3:10, Matt 16:18, 28:18-20, 1 Tim 3, 1 Petr 5:1-3, 1 Tim 2:11-12).

Vi tror att de bibliskt utsedda ämbetena som tjänstgör under Kristus och över församlingen är äldste (män, även kallade biskopar, pastorer och pastor/lärare, Apg 20:28, Ef 4:11) och diakoner, vilka båda måste uppfylla de bibliska kraven (1 Tim 3:1-13, Titus 1:5-9, 1 Petr 5:1-5).

Vi tror att dessa ledare leder eller styr som Kristi tjänare (1 Tim 5:17-22) och har Hans auktoritet i att leda församlingen. Församlingen ska underordna sig sitt ledarskap (Heb 13:7,17).

Vi tror på prästerskapet av alla troende, så att varje kristen har direkt tillgång till Gud i bön genom Jesus Kristus, vår store överstepräst, och att det inte finns någon medlare mellan Gud och människa annan än Jesus Kristus (Hebr 4:16, 1 Tim 2:5, Upp 1:6).

15. Evangeliet om Jesus Kristus

Vi tror att det bara finns ett evangelium (Gal 1:6-9). Evangeliet är den glädjefyllda förkunnelsen om att Gud försonar världen genom Kristus (Matt 1:21, Luk 1:68, Ef 1:07, Kol 1:20), och att Han kallar alla överallt att omvända sig från sin synd och lita på Jesus Kristus för frälsning (Mark 1:15, Apg 2:38; 17:30).
Var och en av oss har syndat mot Gud (Rom 3:23), genom att bryta Hans lag och göra uppror mot Hans styre och straffet för vår synd är död och helvetet (Rom 6:23).

Men, eftersom Han älskar oss, sände Gud sin Son Jesus (Joh 3:16; Ef 2:04, 1 Joh 4:10) att leva för sitt folks skull det perfekta livet i lydnad som Gud kräver (Rom 8:04, 1 Kor 1:30, Heb 4:15) och att dö i deras ställe för deras synd (Jes 53:5, Matt 20:28, 26:28, Mark 10:45, 14:24, Luk 22:20, Joh 11:50-51, Rom 3:24- 5, 4:25, 1 Kor 15:03, 2 Kor 5:21, Ef 5:02, Heb 10:14, 1 Pet 3:18).

På tredje dagen, steg Han kroppsligen upp från graven (Matt 28:6) och regerar nu i himlen (Luk 22:69, 24:51, Heb 8:1), och erbjuder förlåtelse (Ef 1:7), rättfärdighet (Rom 5:19), uppståndelse (Rom 8:11), och evig salighet i Guds närvaro (Upp 22:4) till alla som omvänder sig från synden och litar uteslutande på Honom för frälsning.

16. Förordningar

Vi tror att de bibliska förordningarna enligt Bibeln är dopet och nattvarden och dessa ska utföras av den lokala församlingen. Dopet, genom nedsänkning, är avsedd för troende, som en symbol för tron på vår Herre och Frälsare Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse och som ett vittnesbörd för världen om denna tro och den troendes död, begravning och uppståndelse med Honom. Döpta troende borde ta del av Herrens nattvard för att förkunna Hans död ”till dess Han kommer" (Matt 28:18-20, Apg 2:41-47, 1 Kor 11:23-28).

17. Dop

Vi tror att dopet är en förordning från det Nya Testamentet, instiftat av Jesus Kristus. För den person som är döpt är det ett tecken på dennes gemenskap med Kristus i Hans död och uppståndelse, på hans inympning i Kristus, syndernas förlåtelse och denne persons uppoffring av sig själv till Gud, genom Jesus Kristus, att leva och vandra i ett nytt liv (Rom 6:3-5, Kol 2:12, Gal 3:27, Mark 1:04, Apg 22:16, Rom 6:4). De som faktiskt uttrycker omvändelse gentemot Gud, tro på och lydnad till vår Herre Jesus Kristus, är de enda behöriga mottagarna för denna förordning. (Mark 16:16, Apg 8:36,37, Apg 2:41, Apg 8:12, Apg 18:8). Det yttre element som skall användas i denna förordning är vatten, där personen ska döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn (Matteus 28:19, 20, Apg 8:38).

Nedsänkning – Nedsänkning/doppande av personen i vatten - är nödvändigt på grund av administrationen av denna förordning (Matt. 3:16, Joh 3:23).

18. Herrens måltid

Vi tror att Herren Jesus nattvard instiftades av Honom samma natt Han blev förrådd och nattvarden skall uppmärksammas i Hans församlingar fram till världens ände för evig hågkomst. Den visar på offrandet av Honom själv i Hans död. Den instiftades också av Kristus för att bekräfta de troende om alla fördelarna med Hans död - för deras andliga näring och tillväxt i honom, för deras fortsatta engagemang och hängivenhet till alla de plikter som de är skyldiga honom och för att vara en förbindelse och pant för deras gemenskap med honom och med de andra troende (1 Kor 11:23-26, 1 Kor 10:16,17-21).

Vi tror alla ignoranta och ogudaktiga personer som är olämpliga att åtnjuta gemenskapen med Kristus är lika ovärdiga vid Herrens bord, och kan därför inte utan att stort synda mot Honom, ta del i dessa heliga mysterier eller få tillträde till nattvarden medan de är ännu är kvar i detta tillstånd. I själva verket, de som tar emot (elementen) ovärdigt är skyldiga inför Jesu kropp och blod, de äter och dricker en dom över sig själva (2 Kor 6:14,15, 1 Kor 11:29, Matt 7:6).

19. Herrens dag

Vi tror att församlingen i Nya Testamentet visar exempel på hur man samlas på Herrens dag (dvs. söndag) för att läsa och undervisas i Guds Ord, tillbe, be och för ömsesidig uppmuntran - att stimulera varandra till kärlek och goda gärningar. Det är passande att se Herrens dag som ett firande av Kristi uppståndelse och återlösningen av hans folk (1 Kor 16:2, Upp 1:10).

20. Änglar

Heliga änglar:
Vi tror att änglar är skapade varelser och skall därför inte tillbes. Även om de är en högre ordning i skapelsen än människan, är de skapade för att tjäna Gud och att tillbe Honom (Luk 2:9-14, Heb 1:6-7, 14; 2:6-7; Upp 5:11-14 , 19:10, 22:09).

Fallna änglar:
Vi tror att Satan är en skapad ängel och syndens ursprung. Han ådrog sig Guds dom genom att göra uppror mot sin Skapare (Jes 14:12-17, Hes 28:11-19), genom att ta många änglar med sig i sitt fall (Matt 25:41, Upp 12:1-14), och genom att introducera synden till den mänskliga rasen genom att fresta Eva (1 Mose 3:1-15).
Vi tror att Satan är Guds och människans öppna förklarade fiende (Jes14:13-14, Matt 4:1-11, Upp 12:9-10). Han är denna världens furste och har besegrats genom Jesu Kristi död och uppståndelse (Rom 16:20) och han skall bli evigt straffad i eldsjön (Jes 14:12-17; Hes 28 :11-19, Matt 25:41, Upp 20:10).

21. Israel

Vi tror på den bokstavliga uppfyllelsen av profetiorna och löftena i Skriften, vilken förutsäger och försäkrar en pånyttfödelse och ett återupprättande av det nationella Israel i framtiden (Israels folk) (1 Mose 13:14-17; Jer 16:14-15, 30:6-11, Rom 11).

22. Evigt tillstånd

Vi tror på kroppens uppståndelse för alla människor - för de frälsta ett evigt liv i himlen och för de icke-frälsta dom och evigt straff i helvetet (Matt 25:46, Joh 5:28-29, 11:25-26, Upp 20:5-6, 12-13).

23. Jesu återkomst

Vi tror bokstavligen på den synliga, personliga återkomsten av Jesus Kristus för Hans församling, före Millenniet och den stora plågan. När detta händer kommer de som dött i Kristus uppstå och tillsammans med de levande troende ryckas upp bland moln för att möta Herren i luften. Vid slutet av en sjuårig nöd, kommer Kristus tydligt att komma ner för att med de heliga etablera sitt jordiska tusenåriga kungadöme (Apg 1:11, 1 Tess 4:13-18, Upp 20:1-6).

24. De icke-troendes dom

Vi tror att i slutet av de tusen åren kommer de ofrälsta att dömas. De frälsta kommer in i den eviga härligheten med Gud (Upp 20-22). Vi tror att de ofrälsta som dött kommer att fysikst uppstå till en dom, varefter de kommer att vara förpliktigade ett evigt medvetet straff i eldsjön. (Matt 25:41; Upp 20:11-15).

25. Evigheten

Vi tror att när tusen åren nått sitt slut kommer Satan tillfälligt att släppas fri och de otroende kommer att dömas (2 Tess 1:9; Upp 20:7-15). De frälsta kommer in i evigt tillstånd av härlighet hos Gud, varefter denna jord skall upplösas (2 Pet 3:10) och ersätts med en ny jord, där endast rättfärdighet bor (Ef 5:5; Upp 20: 15, 21:1-27, 22:1-21). Därefter kommer den himmelska staden att för evigt åtnjuta gemenskap med Gud och varandra (Joh 17:3; Upp 21-22). Vår Herre Jesus Kristus, som har uppfyllt sitt försonande uppdrag, kommer sedan att överlämna riket åt Gud, Fadern (1 Kor 15:24-28), så att Gud i sin treenighet kan regera i allt och alla i all evighet (1 Kor 15:28).